Stambeni Kutak
 

OdržavanjeShadow
HITNE INTERVENCIJE
  • U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i elektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.
  • Temeljem prijave predstavnika suvlasnika o potrebi hitne intervencije i hitnog otklanjanja nastalog kvara pristupa odmah, jer se radi o velikim tlakovima vode u mreži ( vodovod, kanalizacija, centralno grijanje), i izazivanju dodatnih posljedičnih šteta.
  • Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja, intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.
  • Kada je riječ o plinskim instalacijama, intervencija mora biti posebno žurna i u njoj obvezatno sudjuluju Gradska plinara ili njezini ovlašteni kooperanti.
  • Kada su u pitanju elektroinstalacije, intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.
  • Za hitne popravke,  cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Kod hitnog otklanjanja kvara subotom, nedjeljom i praznikom, cijene intervencije, radova su iste.
MALI POPRAVCI odnose se na manje građevinske zahvate, bravarske i staklarske radove, popravke krovova, saniranje prodora vode  itd.
VELIKI POPRAVCI uključuju sanacije konstruktivnih (nosivih) dijelova zgrade, sanacije pročelja, kosih i ravnih krovova, dimnjaka, itd.